Madencilik Türkiye     Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi Abone Giriş         ARŞİV  ANASAYFA  ENGLISH
Mining Tukey Tünel Teknolojisi MT Bilimsel MT Rehber MT Etkinlik MT Mağaza MT Bülten

Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
19-04-2014
 

Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği, 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin işlemlerine müracaat sırasında, ruhsat sahibi, madenin adının belirtildiği talep yazısına; ruhsatını, 1/25000 ölçekli haritasını veya krokisini, meşcere haritasını, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, koordinat listesini, orman kadastro haritasını, ÇED belgesini, hammadde üretim, maden işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık kazanma ve atık bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini veya kademeli kapatma planını, tesis ve altyapı tesis izin taleplerinde avan projesini, dört takım ekleyerek kesin izin için veya istenen çeşitli belgeleri ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunacak.

Kazı gerektirmeyen arama taleplerinde müracaat yazısına sadece ruhsat ve ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita eklenecek.

Muhafaza ormanlarındaki ruhsat görüş taleplerinde; talep yazılarına 1/25000 ölçekli haritası veya krokisi, meşcere haritası, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı, koordinat listesi, orman kadastro haritası ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında bulunulduğuna ve hak sağlandığına dair belge ile müracaat edilecek.

İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde, izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılacak. Bu kapsamdaki izin, muvafakat ve görüşler talep sahibinden istenebilecek.

Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceleyecek, eksiklikler varsa, on işgünü içinde müracaat sahibine bildirecek. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmayacak. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya kesin izin raporu düzenlenecek.

Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine iade edecek. Maden ruhsat sahibi, ruhsat süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilecek.

Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilecek. Ön izin sahibinin, ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam edecek. Ön izin süresi toplam otuz altı ayı geçemeyecek. Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmayacak ve madencilik faaliyetine müsaade edilmeyecek.

Bakanlıkça uygun görülenlere ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilecek. Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilecek. Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenecek. Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde bedellerin ödenmemesi, teminatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmayacak, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilecek. İptal işlemi ilgiliye bildirilecek. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilecek. Maden işletme izinlerinde, izin sahibi; izne konu alanı kapsayan işletme izin belgesini orman idaresine vermeden saha teslimi yapılmayacak.

Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce maden işletme izin alanları ile maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı ve kantar tesis izinlerinde izin sahasının sınırları izin sahibince kafes telçit ile ihata edilecek, yapılan ihata izin süresi ve rehabilite izleme sürecinde de izin sahibince muhafaza edilecek. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade edilmeyecek.

Ruhsat alanında maden arama, maden işletme veya hammadde üretimi için ormanlık alanlarda bakanlıkça veya ormanlık alan dışında ilgili kurumlarca izin verilmiş ise bu ruhsata dayalı olarak madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman alanı içinde yapılması zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat alanı bitişiğinde izin verilebilecek.

Maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis ön izinlerinde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise ağaçlandırma bedeli ve arazi izin bedeli alınacak.

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri; hak sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın iptali, ÇED belgesinin iptal edilmesi, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması, tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmemesi, tanınan süre içinde verilen iznin yenilenmemesi veya bu süre içinde sahada çalışma yapıldığının tespit edilmesi, orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek devlet hakkının idarelerden kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesi, orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek devlet hakkının ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesinin izin süresince üç kez tekerrür etmesi ve verilen izinlerin amacı dışında kullanılması halinde Bakanlıkça iptal edilecek.

Ancak bu yönetmeliğin yayımından önce bedel borcu bulunanlara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl süre tanınabilecek. Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin altı ay içerisinde giderilmesi için ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılacak. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği, taahhüt senedine ve rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan izin iptal edilecek.

Madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarında, orman yetiştirilmek üzere hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında Bakanlıkça uygun görülenlere izin verilecek. Bakanlıkça uygun görülenlere beş yıla kadar kesin izin verilebilecek.

Zorunluluk halinde yol, şantiye, kantar, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına yönelik seyyar tesislere, faaliyet gerçekleştirilen alanlarda çevre sağlığı açısından gerekli tekerlek yıkama tesislerine ve enerji nakil hattına da toprak dolgu izin süresi kadar bedelli izin verilebilecek.

İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemeyecek. Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla başkasına işlettirebilecek.

Toprak dolgu kesin izinlerinden; toprak dolgu izin bedeli ve toprak dolgu bedeli alınacak.

Toprak dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı atıkların dökülmesi yasak olacak.

Yasaklanan maddelerin dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak izin iptal edilecek, atıklar izin sahibine taşıttırılacak. Aksi halde orman idaresince taşınacak veya taşıttırılacak, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilecek.

Toprak dolgu alanının nihai üst kotlarından aşağı doğru dikey derinliği en az iki metrelik kısmı verimli toprak ile doldurulacak. Toprak dolgu işlemi sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topografik yapı ile uyumlu projesindeki kodlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi durdurularak, fazla dökülen miktar izin sahibine taşıttırılacak. Aksi halde orman idaresince taşınacak veya taşıttırılacak, izin iptal edilecek, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilecek.

İzin sahibi, madencilik faaliyeti yapacağı sahayı, rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite etmek zorunda olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde yönetmelik hükümleri uygulanacak ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsata dayanılarak izin verilmiş ve yönetmeliğin tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde ise arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan "Deflatör" veya "ÜFE" artış oranı yerine, "BAK" artış oranı uygulanacak, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilecek. Ancak bu fıkradaki artış oranı 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için uygulanacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerden yönetmeliğe göre izin verilemeyecek olanların süreleri, yenilenmiş ruhsat süresi dikkate alınarak uzatılabilecek. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan talepler ile iznin iptal edildiği yerlerde, yönetmelik hükümleri uygulanacak. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce terk edilmiş ve halihazırda faal olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince resen geri teslim alınarak izin iptalleri yapılacak.

Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi düzenlemek zorunda olacak, düzenlenmemesi durumunda verilen izin iptal edilecek. Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına yönetmeliğe göre ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilecek.

Kaynak: AA

 
Anahtar Kelimeler : ÇED,  Migem,  Orman Kanunu,  Resmi Gazete  
 
 
 
 
Benzer Haberler
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2014/1 Sayılı Genelgesi Kapsamında Orman Bakanlığı'nda Toplantı Düzenlendi
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan alanlarda biyolojik çeşitliliği, yaban hayatını, sulak alanları, korunan alanları, tehdit ve tehlike altında olan endemik ve nadir türleri korumak amacıyla ile ÇED…
15 Adet Maden Sahası İhaleye Çıkıyor
Resmi Gazete’de 13 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2014 tarihinde 15 adet maden sahası için ihale gerçekleştirilecek. …
Migem Genel Müdürü M. Hamdi Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı’na Atandı
Maden İşleri Genel Müdürü (Migem) Mehmet Hamdi Yıldırım 15 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na atandı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre…
Maden, Çevre, Orman ve Teşvik Mevzuatında, Yenilikler ve Uygulamalar Semineri
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı eğitim programları çerçevesinde düzenlenen “Maden, Çevre, Orman ve Teşvik Mevzuatında, Yenilikler ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri 27-28 Mayıs 2013 tarihleri arasında…
Zeytin Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Pozitif Düzenleme
Özellikle madencilik alanında çeşitli tartışmaların odağında bulunan ve kısaca Zeytin Kanunu olarak adlandırılan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde…
 
Madencilik Türkiye Dergisi Sayıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Görüntülemek istediğiniz sayının üzerine çift tıklayınız
facebooktwitterfacebooklinkedin
E-posta listemize kayıt olun
E-Posta : *
Ad : *
Soyad : *
Firma : *
 
Kayıtlarımızda daimi olarak kalabilmeniz için firma bilgilerinizi doğru girmeniz önemlidir.
minerva besson
 


Mayeb
Madencilik Türkiye Dergisi ve www.madencilik-turkiye.com web sitesinde yayınlanan tüm haber ve makalelerin yayın hakları, yayıncı kuruluş MAYEB Madencilik ve Yer Bilimleri Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.'ye aittir. Haber ve makaleler MAYEB'ten yazılı izin alınmak suretiyle, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yazıların izin alınmaksızın diğer basılı ve dijital yayın organları tarafından yayınlanması halinde, bu yayın organları hakkında, uyarı yapılmaksızın yasal işlem başlatılacaktır.

Basılı medyada kaynak gösterimi yazının sonunda "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" şeklinde olmalıdır. Dijital medyada ise "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.